I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence תכנית מרכזי המצוינות

אודות

תכנית מרכזי המצוינות (תכנית I-CORE)

תכנית מרכזי המצוינות (תכנית I-CORE)

 

תכנית מרכזי המצוינות (I-CORE: Israeli Centers of Research Excellence) היא יוזמה של הוועדה לתכנון ולתקצוב וממשלת ישראל, כחלק מהתכנית הרב-שנתית בהשכלה הגבוהה, במסגרתה הוקמו באופן מדורג מרכזי המצוינות - מרכזי מחקר מובילים במגוון של תחומים. מרכזי המצוינות והחזון שהתכנית מייצגת, נועדו לחזק בצורה תשתיתית וארוכת-טווח את מעמדה המחקרי של מדינת ישראל ואת האטרקטיביות שלה בקרב חוקרים מובילים בארץ ובעולם. 
התכנית עוצבה על-ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב ואומצה ע"י ממשלת ישראל ביום 14.3.2010- להחלטת הממשלה

 

התכנית מנוהלת במשותף על ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב ועל ידי הקרן הלאומית למדע.

 

ועדת ההיגוי של התכנית אחראית לתכנון ולאישור עקרונות התכנית וביצועה, לתהליך בחירת תחומי המחקר, ולהכרזה על הקבוצות הנבחרות להקמת מרכזי המצוינות. הוועדה המייעצת הבינלאומית של התכנית מייעצת לוועדת ההיגוי בנושאים שונים, נותנת נקודת ראות מקצועית חיצונית לתכנית, ומסייעת לקרן בניהול תהליך ההערכה.

 

יעדי התוכנית הינם:
  • חיזוק המחקר המדעי בישראל וביסוס מעמדו כגורם מוביל בעולם;
  • "השבת מוחות": החזרת חוקרים מצטיינים לארץ ככלי מרכזי לחיזוק היכולות המחקריות והסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה;
  • יצירת מסה קריטית והעצמת היתרונות היחסיים בתחומי מחקר נבחרים במוסדות השונים;
  • שיפור ושדרוג התשתיות המחקריות באוניברסיטאות;
  • עידוד חדשנות אקדמית, לרבות שילובים בין מספר תחומי דעת (רב¬-תחומיות);
  • קיום וקידום תכניות הוראה והכשרה מתקדמות בתחומים נבחרים;
  • עידוד שיתופי פעולה מחקריים בין המוסדות להשכלה גבוהה, אוניברסיטאות ומכללות כאחת;
  • חיזוק המחקר המדעי בישראל בתחומים בעלי חשיבות מערכתית ולאומית;
  • שיתוף פעולה עם מוסדות מחקר וחוקרים מובילים בעולם.
 
"מרכז מצוינות" הינו התאגדות של חוקרים מעולים בתחום מחקרי מוגדר, אשר באים מקרב אנשי הסגל והמחקר במוסדות השונים להשכלה גבוהה, לשם קידום מחקר מעמיק, פורץ דרך וחדשני בתחום זה. המרכז משמש עוגן לתשתיות מחקריות וצוותי חוקרים בתחומו לשימושם של כלל חברי המרכז, ומאפשר ניצול מיטבי של הפוטנציאל המדעי של מדינת ישראל.
 
מלבד לשימוש בתשתיות מחקר מתקדמות המוקמות ומשודרגות במסגרת המרכז, החוקרים במרכז נהנים מתקציב נכבד המיועד לפעילות שוטפת של המרכז ובכללה פעילות בינלאומית, מלגות לתלמידי מחקר ועמיתי מחקר בתר-דוקטורנטים, שימוש בציוד וחומרים, וכוח-אדם טכני ואדמיניסטרטיבי הנותן שירותים למרכז.
 
בנוסף לחוקרים החברים במרכז המגיעים ממוסדות שונים בארץ, אל כל מרכז מצוינות מצטרפים במהלך השלוש שנים הראשונות לפעילות המרכז חוקרים ישראליים חדשים ומבטיחים שמינויים מלווה במענקים נדיבים- מימון תכניות מחקר (עד חמש שנים) ורכישת ציוד.
 
על מנת לעודד שיתופי פעולה מחקריים בין החוקרים השותפים במרכז המגיעים מהמוסדות השונים, התכנית מעודדת הנחייה משותפת של תלמידי מחקר ע"י החוקרים החברים במרכז, ללא תלות בשיוכם המוסדי. כמו כן, התכנית מעודדת קיום סדנאות ותוכניות הוראה ייחודיות, לרבות לתארים מתקדמים בעלי פוטנציאל בינלאומי (International Graduate Programs), קיום ופיתוח של שיתופי פעולה עם התעשייה ותרומה לקהילה בתחום המחקר, כגון קיום הרצאות לקהל הרחב או תכניות לתלמידי בתי ספר.
 
תחומי המחקר של מרכזי המצוינות נבחרים בשיתוף רחב של הקהילייה האקדמית בישראל על כל גווניה, כך שיישקפו נאמנה את סדרי העדיפויות והעניין המדעי של החוקרים בישראל. החוקרים הישראלים כולם הוזמנו להציע נושאי מחקר ראויים למרכזי המצוינות. לאחר תהליך סינון והערכה נבחרה רשימת נושאים מצומצמת, וקבוצות חוקרים הוזמנו להגיש באותם נושאים הצעות להקמת מרכזי מצוינות.
 
תהליך ההערכה והשיפוט של ההצעות להקמת המרכזים נעשה על-ידי הקרן הלאומית למדע, באמצעות הקמת ועדות הערכה בינלאומיות, אשר בחנו את ההצעות על בסיס תחרותי תוך התייחסות ליתרון התחרותי של כל תכנית בתחומי המחקר. תהליכי השיפוט וההערכה התבצעו בשני שלבים- הצעות מקדמיות ומתוכן נבחרו ההצעות המובילות שהתבקשו להגיש הצעות מלאות.
 
ארבעת המרכזים בגל הראשון החלו את פעולתם בתשע"ב (אוקטובר 2011).
 
שנים-עשר מרכזי המצוינות בגל השני החלו פעילותם בתשע"ג (מאי 2013), במגוון של תחומים - מדעים מדויקים והנדסה, מדעי החיים ורפואה, מדעי החברה ומשפטים ומדעי הרוח.