I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence תכנית מרכזי המצוינות

ועדות וצוותים

צוות המעקב

צוות המעקב

בהתאם להחלטת הממשלה ממרץ 2010, מונה לתכנית מרכזי המצוינות צוות מעקב:

 

"צוות מעקב בראשות יושב ראש ות"ת, ושחברים בו נשיא האקדמיה הישראלית למדעים, ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, המדען הראשי  במשרד המדע והטכנולוגיה, וראש אגף כלכלה במשרד לקליטת העלייה, או נציג מטעמם, ונציג יו"ר מל"ג, ילווה את התכנית ויעקוב אחר ביצועה  מראשיתה. יו"ר ות"ת ידווח אודות התקדמות ביישום התכנית לצוות אחת לחצי שנה."