I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence תכנית מרכזי המצוינות

מרכזי המצוינות - גל שני

משפט אמפירי

משפט אמפירי

המרכז למחקרים אמפיריים של קבלת החלטות והמשפט

 

חוקרים ומוסדות שותפים:
 

קבוצה בניהולה המדעי של פרופ' אילנה ריטוב מהאוניברסיטה העברית, ובשיתוף חוקרים מהאוניברסיטה העברית ומהטכניון.
 

מנהלת מדעית:
 

 • פרופ' ריטוב אילנה, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית

 

מנהלת אדמיניסטרטיבית: איילת גורדון

 

חברי ההנהלה המדעית:
 

 • פרופ' ריטוב אילנה, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית
 • פרופ' ערב עדו, הנדסת תעשייה וניהול, טכניון
 • פרופ' הראל אלון, משפטים, האוניברסיטה העברית
 • ד"ר דורון טייכמן, משפטים, האוניברסיטה העברית
 • פרופ' זמיר אייל, משפטים, האוניברסיטה העברית

 

חברים נוספים במרכז:
 

 • פרופ' חמדני אסף, משפטים, האוניברסיטה העברית
 • ד"ר משה שעיו, כלכלה, האוניברסיטה העברית
 • פרופ' יפה ישי, בית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית
 • פרופ' יחיעם אלדד, הנדסת תעשייה וניהול, טכניון
 • ד"ר זוסמן אסף, כלכלה, האוניברסיטה העברית

 

חוקרים חדשים:

2013-14:

 • ד"ר יהונתן גבעתי, האוניברסיטה העברית, חזר מאוניברסיטת ניו-יורק
   

המחקר במרכז:

 

הנחת המוצא של כל שיטות המשפט המודרניות היא שהמשפט משפיע על בחירותיהם של אנשים. באמצעות נורמות משפטיות, החברה יכולה לשנות החלטות של אנשים ולעודד התנהגויות רצויות (או להרתיע מפני התנהגויות הנתפסות כבלתי-רצויות). המרכז למחקרים אמפיריים של קבלת החלטות והמשפט יעסוק באופן שבו מתרחשים תהליכים אלה, בגורמים המשפיעים עליהם ובמגבלותיהם.

 

המרכז יחקור את יחסי הגומלין שבין המשפט וקבלת החלטות. המרכז מקבץ חוקרים מתחומי המשפט, הכלכלה והפסיכולוגיה במטרה לבחון ולהעריך את הפרדיגמות התיאורטיות של הניתוח המשפטי. תוכנית הפעולה של המרכז מתמקדת בגורמים המשפיעים על העיצוב והיישום של נורמות משפטיות. באורח ספציפי, המרכז יתמקד בארבעה תחומים: (1) מערכת בתי-המשפט,  (2) ממשל תאגידי, (3) שוויון והפליה ו-(4) רגולציה וציות לחוק. מנקודת מבט מתודולוגית, החוקרים במרכז ישתמשו בשני סוגים של שיטות מחקר. הראשון כולל ניסויים, הן ניסויי מעבדה והן ניסויי-שדה עם הקצאה מקרית. השני עניינו בחינה אמפירית של תופעות ותהליכים, תוך הקדשת מאמץ מיוחד ליצירה של בסיסי נתונים המתייחסים למשפט, לכלכלה ולחברה בישראל.
 
יעדיו של המרכז הם אקדמיים ומעשיים כאחד. בהתייחס לראשונים, חברי המרכז יתרמו למחקר הבסיסי של סוגיות יסוד במשפט ובקבלת החלטות. מחקר בסיסי כזה בוחן עד כמה התנהגותם של אנשים בהקשרים משפטיים (או בהקשרים שלמשפט יש עניין בהם) היא רציונאלית ועד כמה היא מתאפיינת בהטיות שיטתיות. כמו כן, הוא בוחן כיצד המשפט משפיע על ההתנהגות של אנשים מעבר להשפעתו הישירה באמצעות קביעת תוצאות משפטיות ("מחירים") להתנהגויות שונות. בהקשר המעשי, המחקרים שייערכו במסגרת המרכז צפויים להעלות תרומה ממשית לגיבוש של מדיניות משפטית במגוון רחב של נושאים קונקרטיים, החל מההסדרה האופטימאלית של שווקים פיננסיים וכלה בעיצוב אפקטיבי של חוקי בטיחות.
 
 
ליצירת קשר: ayelet.gordon@mail.huji.ac.il
 
לאתר המרכז: http://www.icore-huji.com/