I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence תכנית מרכזי המצוינות

מרכזי המצוינות

מרכזי המצוינות - גל ראשון

מרכזי המצוינות - גל ראשון

המרכזים שהוקמו במסגרת הגל הראשון:

 

  1. קונסורציום ישראלי לדלקים סולאריים – קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' גדעון גרדר מהטכניון ובשיתוף חוקרים מהטכניון, ממכון ויצמן למדע, מאוניברסיטת בן גוריון בנגב וממכון המחקר מיג"ל.
  2. מרכז בחקר רגולציה גנית במחלות אנושיות מורכבות - קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' חיים סידר מהאוניברסיטה העברית ובשיתוף חוקרים מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת תל-אביב, מאוניברסיטת בר-אילן, מהמרכז הרפואי שיבא ומהמרכז הרפואי הדסה.
  3. מרכז בחקר תהליכים קוגניטיביים - קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' ידין דודאי ממכון ויצמן ובשיתוף חוקרים ממכון ויצמן למדע, מאוניברסיטת בר-אילן, מאוניברסיטת תל-אביב, ממכללת עמק יזרעאל ומהמרכז הרפואי סוראסקי.
  4. מרכז מצוינות בחקר האלגוריתמים - קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' ישי מנצור מאוניברסיטת תל אביב ובשיתוף חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, ממכון ויצמן למדע ומהאוניברסיטה העברית.