I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence תכנית מרכזי המצוינות

מרכזי המצוינות

מרכזי המצוינות

מרכזי המצוינות

"מרכז מצוינות" הינו התאגדות של חוקרים מעולים בתחום מחקרי מוגדר, שבאים מקרב אנשי הסגל והחוקרים במוסדות להשכלה גבוהה ובמוסדות מחקר, לשם קידום מחקר מעמיק, פורץ דרך וחדשני בתחום זה. המרכז משמש עוגן לתשתיות מחקר בתחומו לשימוש כלל הקהילה האקדמית בארץ ומאפשר ניצול מיטבי של הפוטנציאל המדעי של מדינת ישראל.

 

בסה"כ הוקמו 16 מרכזי מצוינות במגוון תחומים: ארבעת המרכזים בגל הראשון החלו את פעולתם בחודש אוקטובר 2011, ושנים-עשר המרכזים בגל השני - במאי 2013.
 

תחומי המחקר של מרכזי המצוינות נבחרו בשיתוף רחב של הקהילייה האקדמית כך שיישקפו נאמנה את סדרי העדיפויות והעניין המדעי של החוקרים בישראל. כל החוקרים הישראלים בארץ ובחו"ל הוזמנו להציע נושאי מחקר ראויים, ולאחר תהליך סינון והערכה נבחרה רשימת נושאים מצומצמת בהם הוזמנו קבוצות חוקרים להגיש הצעות להקמת מרכזי מצוינות. תהליך ההערכה והשיפוט של ההצעות להקמת המרכזים נעשה על-ידי הקרן הלאומית למדע, באמצעות הקמת ועדות הערכה בינלאומיות, אשר בחנו את ההצעות על בסיס תחרותי.

 

המרכזים שהוקמו במסגרת הגל הראשון:

1. מרכז בחקר רגולציה גנית במחלות אנושיות מורכבות - קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' חיים סידר מהאוניברסיטה העברית ובשיתוף חוקרים מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת תל-אביב, מאוניברסיטת בר-אילן, מהמרכז הרפואי שיבא ומהמרכז הרפואי הדסה.
2. מרכז בחקר תהליכים קוגניטיביים - קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' ידין דודאי ממכון ויצמן ובשיתוף חוקרים ממכון ויצמן למדע, מאוניברסיטת בר-אילן, מאוניברסיטת תל-אביב, ממכללת עמק יזרעאל ומהמרכז הרפואי סוראסקי.
3. מרכז מצוינות בחקר האלגוריתמים - קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' ישי מנצור מאוניברסיטת תל אביב ובשיתוף חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, ממכון ויצמן למדע ומהאוניברסיטה העברית.
4. קונסורציום ישראלי לדלקים סולאריים – קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' גדעון גרדר מהטכניון ובשיתוף חוקרים מהטכניון, ממכון ויצמן למדע, מאוניברסיטת בן גוריון בנגב וממכון המחקר מיג"ל.


 

המרכזים שהוקמו במסגרת הגל השני:

1. חקר התרבות היהודית בעידן המודרני - קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' ריצ'רד כהן מהאוניברסיטה העברית ובשיתוף חוקרים מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת בר-אילן ומאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומאוניברסיטת תל-אביב.
2. חינוך וחברת המידע החדשה - קבוצה בניהולה המדעי של פרופ' יעל קלי מאוניברסיטת חיפה ובשיתוף חוקרים מאוניברסיטת חיפה, מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מהטכניון ומהמרכז הבינתחומי  הרצליה.
3. משפט אמפירי - קבוצה בניהולה המדעי של פרופ' אילנה ריטוב מהאוניברסיטה העברית ובשיתוף חוקרים מהאוניברסיטה העברית ומהטכניון.
4. חקר טראומה המונית- קבוצה בניהולה המדעי של פרופ' זהבה סולומון מאוניברסיטת תל-אביב ובשיתוף חוקרים מאוניברסיטת תל-אביב, מאוניברסיטת בר-אילן, מהאוניברסיטה העברית, ממכון ויצמן למדע ומהמרכז הבינתחומי הרצליה.
5. חקר הדתות האברהמיות – קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' חיים היימס מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ובשיתוף חוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מאוניברסיטת בר-אילן, מהאוניברסיטה העברית ומהאוניברסיטה הפתוחה.
6. היקום הקוונטי: חלקיקים ואסטרו-חלקיקים - קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' יוסף ניר ממכון ויצמן למדע ובשיתוף חוקרים ממכון ויצמן למדע, מהאוניברסיטה העברית,  מאוניברסיטת תל-אביב ומהטכניון.
7. אור וחומר - קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' מרדכי שגב מהטכניון ובשיתוף חוקרים מהטכניון וממכון ויצמן למדע.
8. אסטרופיזיקה: מהמפץ הגדול לפלנטות - קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' צבי פירן מהאוניברסיטה העברית ובשיתוף חוקרים מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת תל-אביב, מהטכניון וממכון ויצמן למדע.
9. כרומטין ורנ"א בבקרת שיעתוק - קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' ניר פרידמן מהאוניברסיטה העברית ובשיתוף חוקרים מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת בר-אילן, מהטכניון, ממכון ויצמן למדע ומהמרכז הרפואי שיבא.
10. ביולוגיה מבנית של התא – ביופיזיקה וטכנולוגיות רפואיות - קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' גדעון שרייבר ממכון ויצמן למדע ובשיתוף חוקרים ממכון ויצמן למדע, מאוניברסיטת תל-אביב ומהטכניון.
11. הסתגלות הצמח לסביבה המשתנה - קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' הלל פרום מאוניברסיטת תל-אביב ובשיתוף חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב,  מהאוניברסיטה העברית וממכון ויצמן למדע.
12. גישות פיזיקליות לכימות תהליכים דינמיים במערכות חיות - קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' עמית מלר מהטכניון ובשיתוף חוקרים מהטכניון, מאוניברסיטת בר-אילן, מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת תל-אביב וממכון ויצמן למדע.