I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence תכנית מרכזי המצוינות

מרכזי המצוינות

מרכזי המצוינות - גל שני

מרכזי המצוינות - גל שני

 

מתוך 12 המרכזים שהוקמו במסגרת הגל השני, 5 עוסקים בנושאי מחקר במדעי הרוח, במדעי החברה ובמשפטים, ו-7 בנושאי מחקר במדעים מדויקים, בהנדסה ובמדעי החיים והרפואה. הגל השני הינו שלב נוסף ומרכזי בתכנית מרכזי המצוינות ומהווה נדבך חשוב בתכנית הרב שנתית למערכת ההשכלה הגבוהה – תכנית ששמה לה למטרה לחזק בצורה תשתיתית וארוכת טווח את מעמדה המחקרי של מדינת ישראל. החלטת הממשלה על הקמת תכנית מרכזי המצוינות התקבלה במרץ 2010 (החלטת הממשלה מספר 1503 מיום 14.3.2010).
 

להלן רשימת 12 מרכזי המצוינות שהוקמו במסגרת הגל השני:

 

1. חקר התרבות היהודית בעידן המודרני - קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' ריצ'רד כהן מהאוניברסיטה העברית ובשיתוף חוקרים מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת בר-אילן ומאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומאוניברסיטת תל-אביב.
2. חינוך וחברת המידע החדשה - קבוצה בניהולה המדעי של פרופ' יעל קלי מאוניברסיטת חיפה ובשיתוף חוקרים מאוניברסיטת חיפה, מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מהטכניון ומהמרכז הבינתחומי  הרצליה.
3. משפט אמפירי - קבוצה בניהולה המדעי של פרופ' אילנה ריטוב מהאוניברסיטה העברית ובשיתוף חוקרים מהאוניברסיטה העברית ומהטכניון.
4. חקר טראומה המונית- קבוצה בניהולה המדעי של פרופ' זהבה סולומון מאוניברסיטת תל-אביב ובשיתוף חוקרים מאוניברסיטת תל-אביב, מאוניברסיטת בר-אילן, מהאוניברסיטה העברית, ממכון ויצמן למדע ומהמרכז הבינתחומי הרצליה.
5. חקר הדתות האברהמיות – קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' חיים היימס מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ובשיתוף חוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מאוניברסיטת בר-אילן, מהאוניברסיטה העברית ומהאוניברסיטה הפתוחה.
6. היקום הקוונטי: חלקיקים ואסטרו-חלקיקים - קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' יוסף ניר ממכון ויצמן למדע ובשיתוף חוקרים ממכון ויצמן למדע, מהאוניברסיטה העברית,  מאוניברסיטת תל-אביב ומהטכניון.
7. אור וחומר - קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' מרדכי שגב מהטכניון ובשיתוף חוקרים מהטכניון וממכון ויצמן למדע.
8. אסטרופיזיקה: מהמפץ הגדול לפלנטות - קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' צבי פירן מהאוניברסיטה העברית ובשיתוף חוקרים מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת תל-אביב, מהטכניון וממכון ויצמן למדע.
9. כרומטין ורנ"א בבקרת שיעתוק - קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' ניר פרידמן מהאוניברסיטה העברית ובשיתוף חוקרים מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת בר-אילן, מהטכניון, ממכון ויצמן למדע ומהמרכז הרפואי שיבא.
10. ביולוגיה מבנית של התא – ביופיזיקה וטכנולוגיות רפואיות - קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' גדעון שרייבר ממכון ויצמן למדע ובשיתוף חוקרים ממכון ויצמן למדע, מאוניברסיטת תל-אביב ומהטכניון.
11. הסתגלות הצמח לסביבה המשתנה - קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' הלל פרום מאוניברסיטת תל-אביב ובשיתוף חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב,  מהאוניברסיטה העברית וממכון ויצמן למדע.
12. גישות פיזיקליות לכימות תהליכים דינמיים במערכות חיות - קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' עמית מלר מהטכניון ובשיתוף חוקרים מהטכניון, מאוניברסיטת בר-אילן, מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת תל-אביב וממכון ויצמן למדע.