I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence תכנית מרכזי המצוינות

ועדות וצוותים

מל

מל"ג / ות"ת

 

המועצה להשכלה גבוהה

 

המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג)- המל"ג הוקמה בשנת 1958 על בסיס החוק "המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח", והיא משרתת כגוף המדיני העוסק בכל העניינים הנוגעים להשכלה גבוהה בישראל, כמו למשל אישור הקמתו של מוסד להשכלה גבוהה, הסמכה להענקת תארים אקדמיים או המלצה למוסדות המוכרים בנוגע להתרחבות או שיפור איכות. יו"ר המל"ג הינו שר החינוך.

 

 

הוועדה לתכנון ולתקצוב

 

הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת)- הות"ת הוקמה ע"י הממשלה בשנת 1977 על מנת לשרת כגוף עצמאי שחוצץ בין הממשלה לבין המוסדות הלאומיים והמוסדות להשכלה גבוהה בכל העניינים הנוגעים להקצאת תקציבים ולמתן אישורים למוסדות להשכלה גבוהה הנובעים משיקולים תכנוניים. באחריות הות"ת לפעול למתן מענה לצרכים לאומיים וחברתיים ולהבטיח חופש אקדמי למען קידום המחקר וההוראה.

חברי ות"ת ממונים ע"י שר החינוך בשם היו"ר, ומשרתים באישור המל"ג, תקופה של שלוש שנים, עם אפשרות הארכה של שלוש שנים נוספות. הות"ת כוללת שבעה חברים, כולל היו"ר: חמישה הינם חוקרים בדרג אקדמי בכיר בתחומים מחקריים שונים, ושניים הינם אנשים בולטים בחיים הציבוריים ובכלכלה הישראלית.

 

לאתר המל"ג אנא לחצו כאן.