I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence תכנית מרכזי המצוינות

מרכזי המצוינות - גל שני

חקר התרבות היהודית בעידן המודרני

חקר התרבות היהודית בעידן המודרני

"דעת המקום"- מרכז לחקר תרבויות של מקום בעולם היהודי בעידן המודרני.

 

חוקרים ומוסדות שותפים:
 

קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' ריצ'רד כהן מהאוניברסיטה העברית, ובשיתוף חוקרים מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת בר-אילן, מאוניברסיטת בן גוריון בנגב ומאוניברסיטת תל-אביב.
 

מנהל המרכז והרכז המדעי:
 

 • פרופ' ריצ'רד כהן, היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית

 

מנהלת אדמיניסטרטיבית: ענת רכס

 

חברי ההנהלה המדעית:
 

 • פרופ' ריצ'רד כהן, היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית
 • פרופ' אלי לדרהנדלר, היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית
 • פרופ' אלחנן ריינר, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל-אביב
 • פרופ' אדווין סרוסי, מוסיקולוגיה, האוניברסיטה העברית
 • פרופ' יפעת וייס, היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית

 

חברים נוספים במרכז:
 

 • פרופ' מנחם בלונדהיים, החוג לתקשורת והחוג להיסטוריה, האוניברסיטה העברית
 • ד"ר הילפריך קרולה, ספרות כללית והשוואתית / לימודי תרבות, האוניברסיטה העברית
 • פרופ' אריאל הירשפלד, ספרות עברית, האוניברסיטה העברית
 • פרופ' חביבה פדייה, היסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן גוריון
 • פרופ' אמנון רז-קרקוצקין, ההיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן גוריון
 • פרופ' צבי זוהר, מדעי יהדות ופקולטות למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

 

חוקרים חדשים:

2013-14:

 • ד"ר עופר אשכנזי, האוניברסיטה העברית, חזר מאוניברסיטת מינסוטה

 

לאתר המרכז ראו כאן: http://www.daat-hamakom.com/

 

ליצירת קשר: anatrech@savion.huji.ac.il