I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence תכנית מרכזי המצוינות

ועדות וצוותים

ועדת ההיגוי

ועדת ההיגוי

ועדת ההיגוי של תכנית מרכזי המצוינות

 

ועדת ההיגוי של תכנית מרכזי המצוינות מורכבת מ-11 חוקרים מובילים במגוון תחומים מחקריים. ועדת ההיגוי אחראית לעיצוב ולאישור עקרונות התכנית וביצועה, לבחירת תחומי המחקר של המרכזים, ולהכרזה על הקבוצות שנבחרו להקים את המרכזים.
 

פרופ' שמעון ינקלביץ', יו"ר ועדת ההיגוי של תכנית מרכזי המצוינות. פרופ' לפיסיקה באוניברסיטת תל אביב. בין תפקידיו בעבר: רקטור אוניברסיטת תל אביב, ראש ביה"ס לפיסיקה. זוכה פרס מייטנר-הומבולדט, יו"ר אוניברסיטת תל אביב לנוער.

 

חברי וועדת ההיגוי של תכנית מרכזי המצוינות

  1. פרופ' שמעון ינקלביץ', ביה"ס לפיזיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל-אביב – יו"ר הועדה

  2. פרופ' מנואל טרכטנברג, יו"ר ות"ת

  3. פרופ' בני גיגר, הפקולטה לביולוגיה, מכון ויצמן, יו"ר ההנהלה האקדמית של הקרן הלאומית למדע

  4. מר אהרון בית הלחמי, חבר ות"ת לשעבר

  5. פרופ' אלפרד ברוקשטיין, הפקולטה למדעי המחשב, הטכניון

  6. פרופ' רוני קוזלוב, המחלקה לכימיה פיזיקלית, האוניברסיטה העברית

  7. פרופ' רחל לוי-שיף, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן והמכללה האקדמית כנרת

  8. פרופ' סופיה מנשה, החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת חיפה

  9. פרופ' שמואל פיינר, מדעי הרוח והיהדות, אוניברסיטת בר-אילן

  10. פרופ' אביעד רז, המחלקה למדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן-גוריון