I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence תכנית מרכזי המצוינות

מרכזי המצוינות - גל שני

הסתגלות הצמח לסביבה משתנה

הסתגלות הצמח לסביבה משתנה

הבנה מערכתית ומידול של תגובות צמחים לעקות אביוטיות זמניות ולשינויי אקלים ארוכי טווח 

 

חוקרים ומוסדות שותפים:

 

קבוצה בניהולו המדעי של פרופ' הלל פרום מאוניברסיטת תל-אביב ובשיתוף חוקרים מאוניברסיטת תל-אביב, מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, מהאוניברסיטה העברית וממכון ויצמן למדע.

 

מנהל מדעי:

 

 • פרופ' הלל פרום, ביולוגיה ואקולוגיה מולקולרית של צמחים, אוניברסיטת תל-אביב

 

מנהלת אדמיניסטרטיבית: ד"ר עליזה פינקלר

 

חברי ההנהלה המדעית:

 

 • פרופ' הלל פרום, ביולוגיה ואקולוגיה מולקולרית של צמחים, אוניברסיטת תל-אביב
 • פרופ' דודי בר-צבי, מדעי חיים, אוניברסיטת בן גוריון
 • פרופ' דניאל חיימוביץ, ביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים, אוניברסיטת תל-אביב
 • פרופ' יובל אשד, מדעי צמח, מכון ויצמן למדע
 • פרופ' דוד וייס, מכון סמית למדעי צמח וגנטיקה בחקלאות, האוניברסיטה העברית

 

חברים נוספים במרכז:

 

 • פרופ' אהרוני אסף, מדעי צמח, מכון ויצמן למדע
 • ד"ר רבקה אלבאום, מכון סמית למדעי צמח וגנטיקה בחקלאות, האוניברסיטה העברית
 • פרופ' רוברט פלור, מדעי צמח, מכון ויצמן למדע
 • פרופ' איתן רופין, מדעי מחשב, אוניברסיטת תל-אביב
 • פרופ' שגיא משה, מכון לחקלאות וביוטכנולוגיה של אזורים צחיחים, אוניברסיטת בן גוריון
 • פרופ' רן רודד, מדעי מחשב, אוניברסיטת תל-אביב
 • פרופ' שאול ילובסקי, ביולוגיה ואקולוגיה מולקולרית של צמחים, אוניברסיטת תל-אביב
 • פרופ' זמיר דניאל, מכון סמית למדעי צמח וגנטיקה בחקלאות, האוניברסיטה העברית

 

חוקרים חדשים:

2013-14:

 • ד"ר יפתח יעקובי, אוניברסיטת תל-אביב, חזר מאוניברסיטת MIT
 • ד"ר סמדר הרפז-סעד, האוניברסיטה העברית, חזרה מאוניברסיטת צפון קרוליינה

 

המחקר במרכז:

 

צמחים מסתגלים לסביבה משתנה על ידי פלסטיות במופעם והתאמה בדרך של סלקציה טבעית במשך דורות. אולם לאחרונה, שינויי אקלים מהירים בעולם מאפילים על יכולת הסתגלותם של הצמחים. שינויי אקלים אלה משפיעים על המגוון הביולוגי של צמחים ושל בעלי חיים כאחד. בנוסף, התמעטות מקורות המים, הֶאצה בתהליכי מִדבור והרס שטחים חקלאיים מעמידים בסימן שאלה את יכולת אבטחת המזון בסביבה בת קיימא. כתוצאה מכך, אתגר משמעותי העומד בפני חוקרי הצמחים במאה ה-21 הוא הגברת הפוטנציאל לייצור מזון בעולם תוך התחשבות בסביבה ובמגוון הביולוגי. מרכז המצוינות ירכז יכולות רב-תחומיות וגישות מחקריות שונות לפענוח המנגנונים העומדים בבסיסן של ההתאמות הפלסטיות והסתגלותם של הצמחים בטווח הקצר (בתוך דור) ובטווח הארוך (רב-דורי) לשינויי אקלים ולסכנות סביבתיות אחרות.

 

מרכז המצוינות מפגיש חוקרי צמחים עם חוקרים מתחום מדעי המחשב לצורכי מחקר בגישות הבאות: (1) פענוח גורמים גנטיים ואפיגנטיים המשפיעים על הפלסטיות של מופעי הצמחים בטווח הקצר ובטווח הארוך ועל הסתגלותם לסביבה משתנה; (2) פענוח המנגנונים המקשרים בין סביבת הצמח לבין תהליכים התפתחותיים בתוכו ותפקידם של הורמונים צמחיים בתגובת הצמחים לעקות; (3) פענוח גורמי מפתח בבקרת המטבוליזם והקטבוליזם של צמחים בתנאי עקה, תוך התמקדות בנקודות בקרה המובילות למוות תאי מחד או להמשך תהליכי חיים מאידך; (4) דינמיקה של מבנים תאיים (דופן התא, ממברנות, אברונים וקומפלקסים חלבוניים) ותפקידם בתגובה לעקות; (5) הנחת היסודות לאפיון ממוחשב של התנהגות צמחים בסביבה משתנה, ופיתוח יכולת החיזוי של השפעת שינויים גנטיים וסביבתיים על המצב המטבולי והפונקציונלי של הצמחים.
 
למימוש מטרות אלה מרכז המצוינות יקים תשתיות מחקר הכוללות: מרכז לפנומיקה של הצמח (אוניברסיטת תל אביב), מרכז לסימולציה של שינויי אקלים (אוניברסיטה עברית, רחובות), מרכז להדמיה מטבולית ואפיון הורמוני צמחים (מכון ויצמן), מרכז לבחינת חלבוני עקה צמחיים (אוניברסיטת בן גוריון), מרכז מחשובי לניתוח רשתות ביולוגיות ומודלים (אוניברסיטת תל אביב).
 
מרכז המצוינות יתרום להבנה רחבה ומערכתית של הצמח בסביבה משתנה, יאיץ מחקר של סוגיות יסוד מדעיות, ויתמוך בתעשיית הביוטכנולוגיה החקלאית המקומית בפיתוח צמחי יבול עמידים בתנאי אקלים משתנה. מרכז המצוינות יספק גם תשתית חינוכית בחזית המדע להכשרת הדור הבא של החוקרים במדעי הצמח.
 
 
ליצירת קשר: alizaf@post.tau.ac.il
 
לאתר האינטרנט של המרכז: http://www.icore-plants.tau.ac.il/