I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence תכנית מרכזי המצוינות

מרכזי המצוינות - גל שני

גישות פיזיקליות לכימות תהליכים דינמיים במערכות ביולוגיות

גישות פיזיקליות לכימות תהליכים דינמיים במערכות ביולוגיות

גישות פיזיקליות לכימות תהליכים דינמיים במערכות ביולוגיות: ממולקולות בודדות לתאים בודדים

 

חוקרים ומוסדות שותפים:
 

קבוצה תחת ניהולו המדעי של פרופ' עמית מלר מהטכניון, ובשיתוף חוקרים מהטכניון, מאוניברסיטת בר-אילן, מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת תל-אביב וממכון ויצמן למדע.
 

מנהל מדעי:
 

 • פרופ' עמית מלר, הנדסה ביו-רפואית, הטכניון

 

חברי ההנהלה המדעית:
 

 • פרופ' עמית מלר, הנדסה ביו-רפואית, הטכניון
 • ד"ר ניר פרידמן, אימונולוגיה, מכון ויצמן למדע
 • פרופ' יובל גריני, פיסיקה, אוניברסיטת הבר אילן
 • פרופ' אורי סיון, פיסיקה, הטכניון

 

חברים נוספים במרכז:
 

 • ד"ר יובל אבנשטיין, פיסיקה כימית, אוניברסיטת תל האביב
 • פרופ' אלישע הס, מינה אבררד גודמן הפקולטה למדעי חיים, אוניברסיטת בר-אילן
 • פרופ' יריב כפרי, פיסיקה, הטכניון
 • ד"ר אריאל קפלן, ביולוגיה, הטכניון
 • פרופ' שולמית לבנברג, הנדסה ביו רפואית, הטכניון
 • פרופ' יצחק רבין, פיסיקה, אוניברסיטת בר-אילן

 

חוקרים חדשים:

2013-14:

 • ד"ר שלו איצקוביץ', מכון ויצמן למדע, חזר מאוניברסיטת MIT
 • ד"ר אלון זסלבר, האוניברסיטה העברית, חזר מאוניברסיטת קאלטק
 • ד"ר תומר קליסקי, אוניברסיטת בר-אילן, חזר מאוניברסיטת סטנפורד

 

המחקר במרכז:

 

התפתחויות מהותיות בשיטות מחקר פיסיקליות במהלך השנים האחרונות  מאפשרות לנו כיום לתמרן ולבחון באופן ישיר תהליכים ביולוגיים ברמת המולקולה הבודדה וברמת התא הבודד. יכולות פיסיקליות עדכניות אלה ממשיכות לספק לנו הארות מדעיות חדשות בעלות דיוק ורזולוציה חסרי תקדים. הן בוחנות את התכונות הפיסיקליות של מגוון מערכות ביולוגיות, וחושפות את מהות התהליכים, החבויה לעיתים קרובות תחת רעש ותנודות אקראיות, הגלומות במערכות אלה. גישות אלו משמשות כלי סטטיסטי לתיאור תהליכים ומערכות ביולוגיות, ומובילות לדור חדש של יישומים ביו-רפואיים ולמיכשור קליני. מטרת מרכז המצוינות היא לטפח את כיווני המחקר הביו-פיזיקלי בתחומים אלו תוך כדי בנייה של קהילה מדעית מובילה.

 

המרכז יכיל שלושה כיווני מחקר מרכזיים, הקשורים האחד במשנהו ומשלימים זה את האחר:

 1. מערכות ביו-מולקולריות (מכניקת התארגנות גנומים, דינמיקת שיעתוק, שלב תחילת תרגום חלבונים וקיפולם).
 2. תהליכים תאיים (דיפרנציאציה ויחסי גומלין בין סוגי תאים שונים).
 3. פיתוח שיטות מחקר מתקדמות.
   

חוקרי מרכז המצויינות ייטלו חלק בשיתוף פעולה צמוד זה עם זה, כמו גם עם חוקרים מחוץ למרכז, על-מנת לקדם את הנושאים העיקריים הללו, תוך שימוש בידע ובכלים שנרכשו במרכז. מטרתנו ליצור את התשתית הדרושה כדי למקם את ישראל בחזית המחקר העולמי בתחומים אלו, וזאת באמצעות:

 • מינוף הגיוס של מדענים מנוסים למוסדות המחקר הישראליים, תוך הישענות על קבוצות המחקר המבוססות; ומימוש הפוטנציאל הטמון בגיוס חוקרים צעירים ממוסדות אקדמיים מובילים ברחבי העולם.
 • בניית התשתית הדרושה לפיתוח המשכי של תחום מחקר זה על-מנת לאפשר מנהיגות ישראלית מדעית לאורך זמן.
 • חיזוק וביסוס שיתופי הפעולה בין חוקרים שונים במטרה להרחיב ולהעמיק את טווח הפעילות במחלקות הרלוונטיות.
 • פיתוח תוכנית לימודים, המתייחסת לקשיי ההתמחות המופיעים בתחומים האינטרדיסציפלינריים, ותאפשר יצירת מסגרת סדירה של פגישות וסדנאות.
 • הרחבה והעמקה משמעותית של מגוון נושאים ייחודיים במחקר, תוך מתן דגש על שיתופי פעולה בין מוסדות. אנו מתכוונים לשלב זרועות גם עם מדענים ויזמים ממחלקות אחרות, מכללות, חברות הזנק ומרכזי מו"פ, שאינם נכללים בהצעה זו.
 • חיזוק שיתופי הפעולה עם מרכזי מחקר מובילים בעולם בתחומים אלו ע"י התכנסות סביב פרויקטים ממוקדים, חילופי סטודנטים וסדנאות משותפות.

 

לאתר המרכז - http://biolphys.net.technion.ac.il