I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence I-CORE - Israeli Centers Of Research Excellence תכנית מרכזי המצוינות

אודות

ועדות וצוותים

ועדות וצוותים

תכנית מרכזי המצוינות היא יוזמה שעוצבה ע"י הוועדה לתכנון ולתקצוב וממשלת ישראל, שמטרתה חיזוק המחקר בישראל וביסוס מעמדו כגורם מוביל בעולם, ועידוד שיתופי פעולה מחקריים בין המוסדות להשכלה גבוהה, אוניברסיטאות ומכללות כאחת, ע"י הקמה מדורגת של מרכזי מצוינות במגוון תחומים מחקריים.

 

התכנית מנוהלת במשותף על ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב והקרן הלאומית למדע, המהווה הגוף המרכזי כיום התומך במחקר בסיסי, ואשר מנהלת את תהליך ההערכה של ההצעות להקמת המרכזים באמצעות הקמת ועדות הערכה בינלאומיות.

 

ועדת ההיגוי של התכנית אחראית לתכנון ולאישור עקרונות התכנית וביצועה, לתהליך בחירת תחומי המחקר, ולהכרזה על הקבוצות הנבחרות להקמת מרכזי המצוינות.

 

הוועדה המייעצת הבינלאומית של התכנית מייעצת לוועדת ההיגוי בנושאים שונים, נותנת נקודת ראות מקצועית חיצונית לתכנית, ומסייעת לקרן בניהול תהליך ההערכה.

 

אנא ראו פרטים נוספים אודות הארגונים והאנשים המעורבים ביוזמה, בקישורים המופיעים בצד ימין.